E-mail disclaimer

De informatie en eventuele bijlage(n) in al onze e-mailberichten zijn uitsluitend bestemd voor de geadresseerde. Gebruik, openbaarmaking, vermenigvuldiging, verspreiding, en/of verstrekking van deze informatie aan derden, zonder uitdrukkelijke toestemming van Rusch Asfalt BV en de afzender, is niet toegestaan. Indien u niet de geadresseerde bent, wordt u er hierbij op gewezen, dat u geen recht hebt het te verstrekken aan andere personen dan de geadresseerde. Als u onze e-mail abusievelijk hebt ontvangen, verzoeken wij u vriendelijk de afzender hiervan op de hoogte te brengen en het originele bericht te vernietigen. Wij zijn noch verantwoordelijk voor de correcte en complete verzending van de e-mail en de eventuele bijgevoegde bestanden, noch voor een eventuele vertraging in de verzending. Rusch Asfalt BV is gevestigd te Doesburg, onder KvK Arnhem 52495922.

Website disclaimer

Rusch Asfalt BV besteedt veel zorg aan het onderhoud van deze website, maar kan de correctheid van de informatie niet garanderen. De gebruiker moet er van bewust zijn dat de informatie kan veranderen zonder dat hij daarvan vooraf op de hoogte wordt gebracht. Rusch Asfalt BV kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de inhoud van de site of voor het gebruik dat hiervan wordt gemaakt.

Copyright

De volledige website is het exclusieve eigendom van Rusch Asfalt BV. Wij geven de bezoeker van deze site toestemming om de opgenomen gegevens te kopiëren, af te drukken en aan te wenden onder de voorwaarde dat deze gegevens louter voor informatieve doeleinden van de bezoeker worden aangewend, en met uitsluiting van elke verdere verveelvoudiging, distributie, commercialisatie of exploitatie onder derden.

Privacy

Persoonlijke gegevens die u eventueel aan Rusch Asfalt BV verstrekt, worden opgenomen in de database van Rusch Asfalt BV. Deze gegevens worden alleen gebruikt voor administratieve en/of commerciële doeleinden bij onze producten/ dienstverlening. U beschikt over een inzage-, correctie- en verwijderingsrecht.

Per 25 mei 2018 is de wet Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van kracht. Wij nemen uw privacy uiterst serieus en gaan hier zorgvuldig mee om. In onze Privacy Policy geven wij u inzicht van de persoonlijke gegevens welke wij van u bewaren, en voor welke doeleinden deze gebruikt worden. Klikt u hier voor onze verklaring.