In Nederland kennen we circa 500 verschillende asfaltmengsels.
De meest gebruikte mengsels in Nederland zijn:

  • Steenslagasfaltbeton 0-22 of steenslagbeton 0-16.( AC22 OL/TL, AC 16 OL/TL)
  • Dicht asfaltbeton 0-8 of dichtasfaltbeton 0-11, dichtasfaltbeton 0-16 (AC8 DL, AC11DL, AC16DL)
  • Steenmastiekasfaltbeton 0-5, steenmastiekasfaltbeton 0-8, steenmastiekasfaltbeton 0-11 (SMA-NL 5, SMA-NL 8, SMA-NL 11)
  • Zeer open asfalt beton 0-11 of zeer open asfaltbeton 0-16 (PA 11, PA 16)
  • Dunne geluidsarme deklagen (DGAD)
  • Kleurasfalt, toegepast in de kleur rood en geel en bijna altijd een steenmastiekasfaltbeton of een dichtasfaltbetonmengsel.

De verschillende typen asfalt die hierboven staan genoemd, kunnen naar wens geproduceerd worden met verschillende soorten steenslag, zand, vulstof en bitumen die de hardheid, dichtheid (en verdichtbaarheid) en watergevoeligheid van het asfalt beïnvloeden. Ook de verwerkbaarheid en de uiteindelijke levensduur kan hiermee sterk beïnvloed worden. Dit past in het plaatje van duurzaam denken in het asfaltonderhoud.

De toepassingen van de soorten en laagdiktes zijn vermeld in de standaard RAW-bepalingen. Ook de eisen waaraan het asfalt moet voldoen wat betreft temperatuur, samenstelling, verdichting, vlakheid en een eventuele geluidsreductie zijn vastgelegd in deze bepalingen.

Rusch Asfalt BV heeft bovengenoemde en andere asfaltsoorten (veelvuldig) toegepast op autosnelwegen, stadontsluitingswegen,industrieterreinen, waterschapswegen, parkeerterreinen, wandel- en fietspaden, kuil- en sleufsilo’s (zuurbestendig asfalt), oprijlanen, bedrijfsverhardingen, erfverhardingen, tasvelden en tuinen.